Privacy policy version 2

INFORMATION CLAUSEKLAUZULA INFORMACYJNA
1. DATA CONTROLLER The data controller is Realms Distribution sp. z o.o. (limited liability company) having its registered office at ul. Św. Mikołaja 58, 50-127 Wrocław, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register (KRS) kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, 6th Commercial Division of the National Court Register, under the KRS number 0000637257, NIP (Tax ID No.): 8992798122, REGON (Statistical ID No.): 365403324, share capital: 5.000,00 PLN, (“Realms Distribution”, “we”, “us”, “our”.). You can contact Realms Distribution with all questions relating to your privacy at: privacy@awakenrealms.com.1. ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Realms Distribution sp. z o.o. zsiedzibą we Wrocławiu, ul. św. Mikołaja 58, 50-127 Wrocław, NIP: 8992798122, REGON: 365403324, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000637257, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (“Realms Distribution”, “my”, “nas”, “nasz”). We wszystkich kwestiach związanych z ochroną Twojej prywatności możesz kontaktować się z nami pod adresem: privacy@awakenrealms.com.
2. WHEN AND HOW DO WE COLLECT YOUR PERSONAL DATA We collect your personal data from you when you are participating in the recruitment process.2. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE Pozyskujemy Twoje dane osobowe od Ciebie, gdy bierzesz udział w procesie rekrutacji.
3. PURPOSES AND LEGAL BASIS FOR DATA PROCESSING We process your personal data for the following purposes: carrying out the recruitment process and assessing your abilities, competences and suitability for the position you are applying for (art. 6.1 (b) and art. 6.1 (a) of the GDPR);keeping records of documents related to your job application for the purposes of future recruitment processes – provided that you give us your consent (art. 6.1 (a) of the GDPR);fulfilment of legal obligations arising from the Labour Code and other provisions of Polish labour law (art. 6.1 (c) of the GDPR). If you apply for a position where you are to enter into an employment contract with us, to the extent set out in the Labour Code (Article 221) your provision of personal data is a statutory requirement and it is necessary to carry out the recruitment process. If you apply for a position under which you are to conclude a civil law contract with us, your provision of data is not mandatory, but is also necessary to carry out the recruitment process. Otherwise, the provision of data is voluntary and is not a condition for taking part in the recruitment process. We will process some personal data based on your consent, which is related to a given recruitment process (solving the recruitment task). This may apply, for example, to data in the form of your image, which will be included by you in the solution of the recruitment task (i.e. in the video prepared by you). By sending us this data, you consent to their processing. Providing this type of data is not a statutory requirement, but it is necessary to conduct recruitment.3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę o pracę, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221), podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli aplikujesz na stanowisko, w ramach którego masz zawrzeć z nami umowę cywilnoprawną, podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale również jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niektóre dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie Twojej zgody, co związane jest z danym procesem rekrutacji (rozwiązaniem zleconego przez nas zadania rekrutacyjnego). Tyczyć się to może np. danych w postaci Twojego wizerunku, które umieszczone zostaną przez Ciebie w rozwiązaniu zadania rekrutacyjnego (np. przygotowanym przez Ciebie filmie). Przesyłając nam te dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie. Podanie tego rodzaju danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
4. CATEGORIES OF DATA WE PROCESS We process: your name, email address, telephone number, information about your education, qualifications, prior employment, and other information you voluntarily provide to us (i.e. your image).4. KATEGORIE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY Przetwarzamy następujące dane: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, które nam dobrowolnie podasz (jak np. wizerunek).
5. DATA RETENTION PERIOD We store your personal data for the following period of time: if you do not give your consent to the processing of your personal data contained in your application for the purpose of future recruitment processes, we delete your data immediately after the recruitment process for the position you applied for is terminated;if you give your consent to the processing of your personal data contained in your application for the purpose of future recruitment processes, we store the data until you withdraw your consent, but no longer than for 12 months after the recruitment process for the position you applied.5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Przechowujemy pozyskane dane osobowe przez następujący okres: jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy po zakończeniu rekrutacji.
6. DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA We may disclose your personal data to: IT services and systems providers that we use to carry out the recruitment process;legal advisors and consultants servicing Realms Distribution to the extent that disclosure is necessary for our use of their services;affiliated companies, i.e. Awaken Realms sp. z o.o., Awaken Realms Lite sp. z o.o., AR Digital sp. z o.o.6. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE Możemy ujawnić Twoje dane osobowe: dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;doradcy prawni i konsultanci obsługujący Realms Distribution w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;spółki powiązane, tj. Awaken Realms sp. z o.o., Awaken Realms Lite sp. z o.o., AR Digital sp. z o.o.
7. YOUR RIGHTS In relation to our processing of your personal data, you have the right to: Access your data: You have the right to access the information that we have on you. If you choose to exercise this right, upon your request, we will also make sure to provide you with a copy of the data we process about you and information about how we process them. We will fulfill your request by sending your copy electronically, unless the request expressly specifies a different method. For any subsequent access request, we may charge you with an administrative fee.Rectification of data, erasure and restriction of processing: If you believe that the information we have about you is incorrect, you are welcome to contact us, so we can update it and keep your data accurate. We will automatically delete information about you after it is no longer needed for the purposes it was collected for. Nonetheless, if at any point you wish for us to delete information about you, you have the right to do so. You also have the right to obtain restriction of processing of your data.Data portability: In case the processing of your personal data is based on a contract or your consent, you have the right to receive the personal data that you have provided to us in a structured, commonly used and machine-readable format. You can also request us to transmit such data to another controller if it is technically feasible.Withdraw your consent and object to processing: If the processing of your data is based on a consent, you have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of processing based on this consent before its withdrawal. In case the processing of your data is based on our legitimate interest you have the right to object to such processing. Lodge a complaint to the data protection authority: If you think that your rights were not observed or that your privacy was harmed, you can always lodge a complaint to the data protection authority – the President of the Polish Personal Data Protection Office. In order to comply with requests concerning your rights, if the information that you provide is insufficient to identify you, we will ask you to give us some additional information that we will use to verify your identity. If you fail to provide such information we may refuse to fulfil your request.7. TWOJE PRAWA W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: Dostęp do swoich danych: Przysługuje Ci prawo dostępu do informacji, które posiadamy na Twój temat. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z tego prawa, na Twoje żądanie dostarczymy Ci kopię dotyczących Cię danych, które przetwarzamy, oraz informacje o sposobie ich przetwarzania. Twoje żądanie spełnimy przesyłając kopię danych drogą elektroniczną, chyba że w żądaniu wyraźnie określisz inny sposób. Za każde kolejne żądanie dostępu możemy obciążyć Cię opłatą administracyjną.Sprostowanie danych, usunięcie i ograniczenie przetwarzania: Jeśli uznasz, że informacje, które posiadamy na Twój temat są nieprawidłowe, zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli je zaktualizować oraz zachować ich prawidłowość. Jeżeli Informacje o Tobie nie będą już nam potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, to zostaną automatycznie usunięte. Niemniej jednak, jeśli w dowolnym momencie zechcesz, żebyśmy usunęli informacje o Tobie, masz do tego prawo. Masz również prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych.Przenoszenie danych: Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz żądać otrzymania kopii dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Możesz również zażądać od nas przekazania tych danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.Wycofanie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania danych: Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody, możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Skarga do organu ochrony danych osobowych: Jeżeli uważasz, że Twoje prawa nie zostały zachowane lub naruszono Twoją prywatność, zawsze możesz wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli informacje podane przez Ciebie okażą się niewystarczające do zidentyfikowania Ciebie, to aby móc spełnić żądania dotyczące Twoich praw, poprosimy Cię o podanie dodatkowych informacji, które wykorzystamy do zweryfikowania Twojej tożsamości. Jeśli nie podasz takich informacji, możemy odmówić spełnienia Twojego żądania.
8. AUTOMATED DECISION MAKING We do not use any information you provide for automated decision-making purposes, including profiling.8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.